Integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY

Denna Integritetspolicyn gäller webbplatsen kosmomiljo.se.

Denna Integritetspolicy har vi tagit fram för att vi värnar om din integritet.

KOSMO Miljötjänst AB behandlar personuppgifter enligt gällande dataskyddsförordning (GDPR). 

Denna integritetspolicy beskriver hur Kosmo Miljötjänst AB behandlar dina personuppgifter. Vi skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och du har alltid rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter vi har registrerade på dig. Du kan läsa mer om dina rättigheter i denna policy och besöka datainspektionen www.datainspektionen.se för ytterligare information om personuppgiftsbehandling.

Personuppgiftsansvarig

Kosmo Miljötjänst AB, org.nr: 556754-1312, är personuppgiftsansvarig för de uppgifter bolaget samlar in och behandlar, och ansvarar för att sådan behandling sker med respekt och i enlighet med gällande lagstiftning. 

När samlar vi in personuppgifter om dig och varför behandlas dina personuppgifter? Kosmo Miljötjänst AB samlar in personuppgifter som du själv lämnar till oss eller som lämnas till oss från andra personer. Kosmo Miljötjänst AB kan behandla dina personuppgifter för att administrera och hantera

 t. ex: 

• Ansökningar om uppdrag 

• Förfrågningar om våra tjänster 

• Nyhetsbrev till Kunder med avtal 

• Ansökningshandlingar till utlysta tjänster


Vilka uppgifter behandlas?

Personuppgifter kan vara:

• namn 

• telefonnummer

• e-postadress 

och/eller annan information som i övrigt är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra uppgifter.


Vem har tillgång till dina personuppgifter? 

Dina personuppgifter används av Kosmo Miljötjänst AB och ibland av Kosmo Miljötjänst AB:s olika tjänsteleverantörer. 

Exempel på tjänsteleverantör är:
IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar).

Vi lämnar inte ut personuppgifter om vi inte är skyldiga att göra det på grund av lagstiftning eller myndighetsbeslut.


Överföring till tredje land

Kosmo Miljötjänst AB överför inte dina personuppgifter till länder utanför EU/EES om inte detta särskilt anges i samband med att du lämnar dina personuppgifter till oss.

Hur länge sparar Kosmo Miljötjänst AB uppgifter om dig?
Handlingar sparas inte längre än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna används.

Rätt till registerutdrag
Du har rätt att när som helst (kostnadsfritt en gång om året) begära ett registerutdrag med information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer.

Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.
Begäran om registerutdrag skickas till:
Kosmo Miljötjänst AB
Hallonbergsvägen 9
174 53 SUNDBYBERG
E-post: kosmo@blixtmail.se


Rätt till rättelse
Om du anser att dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att få dem rättade av oss.

Rätt till radering
Du har rätt att få dina personuppgifter raderade under vissa omständigheter. Vid en sådan begäran gör Kosmo Miljötjänst AB en prövning om det finns skäl för att radera personuppgifterna.

Rätt att lämna klagomål till Datainspektionen
Om du anser att vi bryter mot reglerna för personuppgiftsbehandling har du rätt att lämna klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

Kontaktinformation
Om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på följande adress:
Kosmo Miljötjänst AB
Hallonbergsvägen 9
174 53 SUNDBYBERG
E-post: kosmo@blixtmail.se


Senast uppdaterad: 2023-11-14