Integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY

Denna Integritetspolicyn gäller webbplatsen kosmomiljo.se.

Kosmo Miljötjänst AB behandlar personuppgifter enligt gällande dataskyddsförordning (GDPR). Denna integritetspolicy beskriver hur KOSMO Miljötjänst AB behandlar dina personuppgifter. Vi skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och du har alltid rätt att kontakta oss för att få reda på vilka av dina personuppgifter som vi har registrerade. Du kan läsa mer om dina rättigheter i denna policy och besöka Datainspektionen www.datainspektionen.se för ytterligare information om personuppgiftsbehandling. Syfte

Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Bakgrund

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamål, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna. Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller personaladministration, uppfylla lagkrav och uppfylla kundkrav.

Riktlinjer

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar endast personuppgifter där vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt lag eller avtal. Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:

1. Namn

2. Adress

3. E-postadress

4. Telefonnummer

5. Födelsedatum

6. Titel

7. Användarnamn

8. Fotografier

9. Bankkontonummer, bankgironummer

10. Uppgifter som du lämnar självmant och frivilligt uppger

11. Uppgifter som du själv publicerar

12. Dokument 05 Utbildningsjournal-Kompetensmatris

13. Dokument 12 Anhörig info 1a-2a hand i fall av olycka

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

Via påskrivet anställningsavtal, från kunder vid beställning av uppdrag och från

leverantörer vid erhållen faktura.

Vilken information ger vi till dig som anställd?

Vid anställningsavtalets undertecknande så informerar vi dig om vad vi kommer att använda dem till, vilka rättigheter du har enligt dataskyddslagstiftningen och hur du kan ta tillvara dessa.

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt lag eller avtal. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt. Hur länge sparar KOSMO Miljötjänst AB uppgifter om dig? Handlingar sparas inte längre än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna används.

Rätt till registerutdrag

Du har rätt att när som helst begära ett registerutdrag med information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Begäran om registerutdrag skickas till:

KOSMO Miljötjänst AB
Hallonbergsvägen 9 174 53
SUNDBYBERG
E-post: kosmo@blixtmail.se

Rätt till rättelse
Om du anser att dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att få dem rättade av oss. Dock ansvarar du själv för att informera oss om eventuella ändringar gällande adressändring, email m.m


KOSMO Miljötjänst AB
Hallonbergsvägen 9
174 53 SUNDBYBERG
E-post: kosmo@blixtmail.se

Senast uppdaterad: 2022-05-31